Dimana jonggrang kalapitung sarena. Pikeun maham eusi dongéng di luhur, pék jawab pananya ieu di handap!2. KumahDi mana kajadianana dongéng di luhur téh?Kumaha kaayaanana

Tempat Wisata di Purwakarta Terbaru 2022 Paling Hits

Urang lembur mani réang, paheula-heula nyebutkeun kahayangna.

Next

Dongeng “jonggrang kalapitung” kaasup kana dongeng .... A. Sasatoan ...

Kumah Di mana kajadianana dongéng di luhur téh? Sekar Jayanti jeung Jayanti Kembang wantuning terusing kusumah, duanana meunang wirasat goréng, yén baris aya nu ngiwat.

Next

Dongeng “jonggrang kalapitung” kaasup kana dongeng .... A. Sasatoan ...

Bisi gering jadi pikir. Ulah nyebut Bapa deuih, da lain pejabat.

Next

JONGGRANG KALAPITUNG (Sasakala Gunung Bongkok)

Nyi Jambe Larang ngahuleng, bari nyebut-nyebut cinde tuluy manehna neuteup bulan nu keur caang moncorong sarta teu poho oge nyebut-nyebut wulan bulan.

Next

Pikeun maham eusi dongéng di luhur, pék jawab pananya ieu di handap!prpo.li.fri.uni-lj.si mana kajadianana dongéng di luhur téh?prpo.li.fri.uni-lj.si kaayaanana

Dukun teu metu, paraji teu matih, Pandita teu mental, Kangjeng Raja angger teu aya totondénna baris kagungan putra. Éta maksud kasatiaan rahayat téh ku Kangjeng Bupati ditampi kalayan dareuda, bakat ku bingah. Ngan nepi ka ayeuna di wewengkon Cisarua, teu kungsi aya tangkal jéngkol nu bisa jadi, lantaran disupata ku Jonggrang Kalapitung.

Next

Dongeng “jonggrang kalapitung” kaasup kana dongeng .... A. Sasatoan ...

Dina kapaksana ogé, teu weléh sanduk-sanduk ka nu ngageugeuh di dinya.

Next

JONGGRANG KALAPITUNG ~ Kuringmah Urang Sunda!

Ana digulungkeun téh, gulunganana sagedé gulungan kasur. Ngadéngé panggero Jonggrang Kalapitung, teu sirikna sapangeusi lembur tamplok nyalampeurkeun.

Next