Geguritan iku sawijining asiling kasusastran. Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo: Piwulangan Basa lan Sastra Jawa ing Sekolah

materi basa Jawa

PADMOSOEKOTJO GURU PAWIYATAN GURU, PURWOREJO NGÉNGRÉNGAN KASUSASTRAN DJAWA I Kanggo para siswa SÊKOLAH GURU lan SÊKOLAH LANJUTAN LIYANE Cap-capan kaping papat. Samono dhuwuring ukurane pujangga ing kasusastran Jawa. Wrêdha-krama iku kramane wong wrêdha marang wong mudha.

Next

geguritan iku sawijining asiling kasusastraan ....... A. Jawa B. manca C. anyar ...

Kasusastran Jawa, mêsthi bae bisa nyakup sakabèhe unèn-unèn kang kadadean saka "tatanane têmbung-têmbung Jawa", kaya ta: I. Aweh nggon apik, brukut, santosa. Kasusastran seni sastera dumunung ing cakêpane têmbang, suluk lan ada-ada, apadene basa kang kanggo janturan lan pocapaning wayang.

Next

Maca geguritan

Pramila geguritan bisa nuwuhake rasa tresna kanggo masyarakat. Mardika ing jagad; sarèhne mardika ing jagad, uripe ana ing donya ora ana sing ngêrèh utawa mbawah, dadi atêgês: ratu kang ngêrèhake jagad.

Next

My Lesson: GEGURITAN

Wêwatone pêdhotan kêndho pêdhotan sing apik , mangkene: I. Dhandhanggula 10-i 10-a 8-e 7-u 9-i 7-a 6-u 8-a 12-i 7-a 9. Wondene manawa sinau ngarang, ora mung bêciking isine lan bênêring tulisane sing ditêngênake, luwih ditêngênake manèh basane; kaudi bisaa dadi karangan kang abasa endah.

Next

SINAU BASA JAWA

Yèn têmbang diwaca kayadene gancaran, mêsthi bae andhêg-andhêgane padane ora mêsthi padha karo manawa ditêmbangake. Kang dipêpindhakake kaanane utawa sêsipatane wong utawa barang. Têmbang Têngahan utawa têmbang Dhagêlan 5, yaiku: 1.

Next

Maca geguritan

Têmbung pêdhotan, sawênèh ana sing ngarani: irama; iku kliru, sabab irama iku atêgês: rindhik-rikating panabuhe gamêlan utawa rindhik-rikating swara nalika nglagokake têmbang.

Next

Evin Hesi

Tuladhane: Têmbung "darana" atêgês: sabar didadèkake "drana" kaya ta ing ukara: sabar-drana , iku wanda "da" karo wanda "ra" dirangkêp didadèkake siji dadi "dra".

Next