Contoh tarian yang tergolong dalam seni islam adalah tari. Contoh tarian yang tergolong dalam seni Islam adal...

TARI MENURUT ISLAM

Alat musik yang berfungsi sebagai ritmis ialah... Gambar di atas merupakan karya seni rupa berbentuk... Tari Rentak besapih berasal dari sejarah Jambi yang pada zaman dahulu menjadi kota perdagangan.

√ Jawaban PG dan Esai Bab 11 PAI Kelas 9 Halaman 250 (Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara)

Tari Massal yang satu ini identik dengan pementasan yang jumlah penarinya mencapai puluhan orang 50-70 orang sekaligus, dengan membentuk pola lantai melingkar. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqih mengatakan bahwa asal dari segala sesuatu adalah Mubah boleh , sampai datang keterangan yang mengharamkannya.

Next

√ Jawaban PG dan Esai Bab 11 PAI Kelas 9 Halaman 250 (Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara)

Kini di hadapan Pangeran ada seorang puteri yang cantik jelita. Huruf Pallawa yang telah di-Indonesiakan dikenal dengan nama.

Next

Materi PAI Kelas 9 Bab 11 Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara

Suatu ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media gerak merupakan pengertian dari.... Masjid ini didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1399 Caka, bertepatan 1477 Masehi. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas.

Next

√ Jawaban PG dan Esai Bab 11 PAI Kelas 9 Halaman 250 (Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara)

Selain tema dan amanat, drama dibentuk oleh unsur-unsur seperti : alur, penokohan, latar, dan unsur-unsur lainnya. Berkata kasar kepada yang lebih tua 3.

Next

√1. Segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal danberkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dariIslam disebut

Di India, candi merupakan kuil untuk memuja para dewa dengan bentuk stupa. Seni yang demikian bertentangan dengan ketentuan Islam.

Next