Gawea geguritan kanthi tema wirausaha. 20 Geguritan Tema Corona Bahasa Jawa Terbaru. Wajib Kamu Tahu !!!

20 Geguritan Tema Corona Bahasa Jawa Terbaru. Wajib Kamu Tahu !!!

Malem selasa kliwon Apa bener, demit klayaban? Berikut 50 contoh geguritan bahasa jawa dengan berbagai tema. Kori kula kasumpet aspal Beton, ngantos nduwa margi kula Kados pundi punika Gusti? Walaupun penggunaan bahasanya bebas, tapi tidak harus menggunakan jawa krama, tapi pemilihan kata yang indah dan tepat harus diperhatikan. Kluwung Soewardi Baroto Martono Ora katon garising kikismu Nadyan wilangane tinemu Oncating citramu, ambabar banyu Tuhu agung kersane Gusti Riris … grimis endah dinulu Agawe menebing lebu Mahanani segering banyu Ora geseh, eseme anuju prana Tansah gawe brantaning driya Ora kapiyarsa wuwuse wacana Rinengga endahing solah bawa Andelidir ponang kintaka Binarung kidung asmara Iba mulya raharja, rasaku Datan ana kang ngreridu Rinonce kehing wanodya yu Andum prasetya tuhu Woh aren …, asung pepeling Endahing citramu, boya sumandhing Ora beda ngendikaning biyung Sliramu … andha widhodari … ya kluwung -post in geguritan.

Next

100+ Contoh Geguritan Bahasa Jawa: Penjelasan & Arti (Lengkap)

Berikut ini kami telah mengumpulkan berbagai geguritan bahasa jawa dengan berbagai tema. Gawea Cengkorongan Pidhato Kanthi Lengkap Terbaru.

Next

20 Geguritan Tema Corona Bahasa Jawa Terbaru. Wajib Kamu Tahu !!!

Nyingkur kawula, Gusti … Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula Keparenga paring marga Satemah boten namung kabuncang muspra Kepara damel kasangsaran dhumateng manungsa Kula kapang dados sendhang tirta panggesangan —S.

Next

100+ Contoh Geguritan Bahasa Jawa: Penjelasan & Arti (Lengkap)

Geguritan Ibu Simak beberapa contoh geguritan Bahasa Jawa tentang ibu di bawah ini: Bapa Biyungku Urip… Ora mung saderma nglakoni Nanging tetep kudu mbudidaya Najan rumaket ing wangine badeg Tanpa kapetung ing nyawa Mung supaya bocah-bocah cukup.

Next

20 Geguritan Tema Corona Bahasa Jawa Terbaru. Wajib Kamu Tahu !!!

Tegese luh kang tumetes ing pipimu Nglebur nyawiji ing swasana Kang sejatine durung bisa gawe aku lan sliramu Mesem bebarengan Crita marang aku Senajan ora mesthi bisa mungkasi Lilakna aku andum donyamu Kang kebak dening kaendahan Sing durung kasunyatan Aku duwekmu wengi iki Iki ragaku Iki sukmaku Aku lila disiksa Nganti ora ana sisa —Isnaini D. Bakal tak jogo panggonan niki Kanti lakon kang sae lan setiti Saben dino diresiki Kersane tetep bagus lan asri By: Mudahdicari.

Terjemahan Bahasa Jawa › Indonesia: gawea geguritan kanthi tema wirausah

Namung mligi katur para rawuh ingkang ngrasuk agami Islam sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken maos basmallah sesarengan. Krasa luwih abot Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep Mlakuku ora mantep. Trisatya dadya mustikaning ubaya Keket ginegem tan samar pamore Praja Mudha Karana Sayekti.