Geguritan iku minangka kasusastran jawa. Pengertian Karya Sastra Geguritan, Asal Muasal yang Tak Boleh Dilupakan

MATERI BAHASA JAWA KELAS 11 GEGURITAN

Tembung Konkret Tembung konkret, yaiku tembung-tembung mligi kang bisa tinangkep dening pancadriya lan bisa nuwuhake pandungkape pancadriya utawa panyakrabawa. Samono uga yeen isine bab semangat juang kang reget ya ekspresi pasuryane kudu katon tegas, mandhes, lan makantar-kantar.

Next

KAWRUH JAWA

Sadaya kang sinung dhawuh sandika wus samya mijil samêkta saksana bidhal "widadara-widadari" tuwin kang para Jawata nom-anom ingkang umiring Katrangan: Gana-gini, atêgês: lanang-wadon. Jênêng-jênênge têmbang lumrahe mung disêbutake sarana sasmita bae.

Next

Geguritan

Ananging kanggone wong sing durung pernah nulis, dadi pagawean kang angel lan abot.

Next

Kaca:Sekar prpo.li.fri.uni-lj.si

Nuwuhake rasa tresna Geguritan duweni ide-ide sarta pamikiran kang maju lan kanggo kapentingan umum. Ki Sutantya, Guru S. TÊMBUNG SING MINGSÊD PAKÊCAPANE.

Next

Pengertian Karya Sastra Geguritan, Asal Muasal yang Tak Boleh Dilupakan

Kasusastran seni sastera dumunung ing cakêpane têmbang, suluk lan ada-ada, apadene basa kang kanggo janturan lan pocapaning wayang. Panatus, ngêrèh utawa manggêdhèni wong satus. Tuladhane: Sampeyan rak êmpun duwe tumbak sing luwih apik, ta? Anèng, garbane: ana + ing.

Next

KAWRUH JAWA

Coba tulisên ing aksara Jawa! Têmbung "aku" dadi "kula", têmbung "kowe" dadi "sampeyan". Mathuk kanggo ing carita kang sajak mung sakapenake, wêdharing gunêm kang clewa-clewo.

Next