Panulisane artikel kudu migatekake isine. NULIS NASKAH DRAMA

Artikel

Jumlah warga kang mludhak lan gaya hidup wargane duweni pengaruh gedhe tumrap sampah seng diasilake. Garapan 2 : Ngrakit Ukara Nganggo Aksara Jawa.................................

Next

Pidhato (Sesorah)

Kompetensi Dasar dan Indikator.................................................................. Garapan 3 : Nembang Macapat............................................................. Penganggone basa Ngoko Alus tumrap: siji, antarane kanca raket nanging padha dene olehe ngajeni umpamane wong kang padha-padha nduweni kalungguhan utawa pangkat.

Next

MATERI BAHASA JAWA KELAS 9 TEKS LAPORAN KEGIATAN

Tamtu kemawon seratanipun para siswa wau kaajab gampil tinampi pamaosipun. Bonang Barong sarujuk, malah nduwe tekad Nini Peking arep disekolahake nganti dadi sarjana.

Next

MATERI BAHASA JAWA KELAS 10 ARTIKEL

Terangna apa wae kang njalari rusake lingkungan! Dhalang sabanjure milih para paraga utawa actor kacundhukake karo wewatake tokoh ing sajeroning teks. Wondene sing dikarepake unsur ekstrinsike carita wayang, yaiku sakehe unsur utawa perangan kang gegayutan karo faktor-faktor sosial-ekonomi, faktor kabudayan, faktor sosio-politik, agama, lan pranata kang diugemi sajrone bebrayan utawa masyarakat.

Next

Terjemahan Bahasa Jawa › Indonesia: Kanggo mangerteni isine artikel, kud

Kegiyatan iki bakal krasa luwih gampang lan nyenengake yen sering kok lakoni. WULANGAN 1 NGUDI LESTARINING ALAM............................................. Lingkungan sing kita panggone bisa ndukung lan nduweni pengaruh tumrah panguripane manungsa dhewe.

Pangerten Artikel ~ ♣ Blog_Ilmu ♣

Lingkungan alam sing rusak bakal nduweni efek tumrap uriping manungsa lan anduweni potensi bakal dumadi bencana ing tembene.

Next

Pangerten Artikel ~ ♣ Blog_Ilmu ♣

Banjur pilah-pilahen wujude artikel mau miturut jinise.

Next

Pidhato (Sesorah)

Dene sampah anorganik tuladha botol kaca, botol plastik, omplong lan dluwang.

Next